Ondergetekende schrijft hierbij in voor de deelname aan de hieronder aangegeven en gemarkeerde markt(en)/event(s) van organisator boekuwmarkten.nl en verklaart hiermee dat zijn/haar deelname en verplichting tot het voldoen van de hiervoor verschuldigde deelnamebijdrage daarmee zonder meer onherroepelijk geworden is.

Hij/zij zal na bevestiging van deelname aan de door de organisatie toegewezen markt(en)/event(s), waarvoor door deze de goedkeuring werd gegeven middels toezending van de bevestigingsnota ter hoogte van het hiervoor verschuldigde bedrag, deze na ontvangst tijdig betalen c.q. voldoen vóór de op de nota vermelde vervaldatum.

Hierop staan tevens heel duidelijk de data als ook de locaties omschreven waarop de inschrijving van toepassing is en waarvoor de deelname definitief vastgelegd is. Hij/zij is er tevens van op de hoogte dat deze pas definitief vastgelegd worden na ontvangst van de betaling, echter dat de verplichting tot betaling van het op de nota als zodanig vermelde bedrag zonder meer een feit en niet ongedaan kan worden gemaakt.

In het geval hij/zij voor deelname aan meer markten/events tegelijk geboekt en ingeschreven heeft en gebruik maakt van een kortingstarief, verklaart hij/zij er mee akkoord te gaan om deze in een keer op/via een factuur te zullen vooruitbetalen tenzij dit nadrukkelijk anders overeengekomen en ook als zodanig schriftelijk voor akkoord bevestigd is door de organisator boekuwmarkten.nl.

Als inschrijver en deelnemer verklaart hij/zij er zonder meer van op de hoogte te zijn dat er nimmer restitutie van reeds betaalde gelden plaatsvindt. In geval van tijdige annulering van een boeking gaat hij/zij er mee akkoord om voor de betreffende datum/data een ‘in de plaats stelling’ op een andere en nader overeen te komen latere datum/locatie te kunnen krijgen, dan wel in overleg met de organisatie boekuwmarkten.nl de standplaats eventueel door te geven aan een andere deelnemer. De annulering dient door hem/haar in dat geval dan wel uiterlijk 24 uur voor de betreffende datum – en te allen tijde schriftelijk – te geschieden, terwijl dit door de organisatie boekuwmarkten.nl maximaal een week voorafgaande aan de betreffende datum dient te geschieden.

Hij/ zij verklaart, door via deze site online dit (onderstaand) aanmeldings- en inschrijfformulier te verzenden, zonder meer akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.

Wijzigingen van locaties op reeds bestaande data kunnen voorkomen en zijn te allen tijde voorbehouden.

ONDERHOUD JAARPLANNING (1)